<< WebHome


Proszę popraw! ("Register - Nowe konto" na górze na prawo)

jaki oprogramowania są potrzebne dla studium podyplomowe?

Przetwarzanie sygnałów pomiarowych w zastosowaniach przemysłowych

 • nie-wolne matlab - http://www.octave.org
  • dostępny i potrzebny w nie-wolnym programie, i nie dostępny w wolnym programie:
   • proszę napisz!

Metrologia wspomagana komputerowo

 • GUM - w administracji rządowej
 • assistant - ?
 • nie-wolne statistica, anova/manova - wolne: R (R project) - http://www.r-project.org/
  • dostępny i potrzebny w nie-wolnym programie, i nie dostępny w wolnym programie:
   • proszę napisz!
 • nie-wolne matlab - wolne: octave - http://www.octave.org
  • dostępny i potrzebny w nie-wolnym programie, i nie dostępny w wolnym programie:
   • proszę napisz!
Topic revision: r2 - 04 Apr 2007, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback