standardowy tekst dla wysyłać do studenta na końca studiów

  • kopia do planck-su żeby jesteśmy pewny o datę

treść

Cześć _username_, 
Według naszej wiedzy, zakończyłeś już studia w CA-UMK. Jeśli tak nie jest, proszę poinformowuj nas w w ciągu dwóch tygodni. W przeciwnym razie w ciagu miesiąca od otrzymania tego e-meila, zamkniemy twoje konto na plancku. Zrobimy ,,słaby" backup twoich danych na /home, prosimy więc o usunięcie dużych plików, które posiadasz na koncie, aby uniknąć backupu nieważnych danych. According to our information, you no longer study at CA-UMK. If this is incorrect, then please inform us within the next two weeks. Otherwise, within a month of the data of this email, we will close your account on planck. A "weak" backup of your data on /home will be made, so please *remove* any large files you have on /home, so that we do not make a backup of unimportant data. pozdrawiam serdecznie
planck-su

akcja po miesiąc

  1. rm -fr /scratch[12]/username/*
  2. deluser _username_

Zobacz /etc/deluser.conf dla parametrów domyślny dla deluser:
  • katalogu /home/username i ewentualny mejli są backupowany w pewnym miejsce na scratchu i
  • wtedy usunięty od home i /var/spool/cośtam.
Topic revision: r2 - 09 Jan 2006, GrzegorzNowak
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback