Fortran and/or C

Proponuję metody wykład podobny do MathMethods, ale będę proponować więcej konkretne przykłady cele programowanie.

Wybór uczyć się dwóch języki albo tylko jeden jest dla każdy student.

przykłady cele

Kilka programy dla astronomii już są dystrybuowane w linuksie, np Iraf jest w Debian3.0r0

Szukać i poprawić kilka błędy (bugs) w biblioteki użyteczne dla astronomii i uczestniczyć w procesu integracji w linuksie (np u http://www.sourceforge.org) byłoby fajnie cel, moim skromnym zdaniem.

linki

-- BoudRoukema - 29 Sep 2003
Topic revision: r1 - 29 Sep 2003, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback