-- PauliK - 28 Sep 2004


Program sluzy do transformowania wspolrzednych gwiazdy miedzy dwoma dowolnymi ukladami wspolrzednych. Dane takie jak: wspolrzedne gwiazdy, szerokosc geograficzna, LST, oraz z ktorego ukladu (i do ktorego) ma byc wykonana transformacja, uzytkownik musi sam wpisac w kodzie programu, w wyznaczonych miejscach. Potem wystarczy program uruchomic w octave i... wszystko gra smile
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
transformacje.mm transformacje.m manage 5.3 K 28 Sep 2004 - 12:16 PauliK Program w octave do transformacji ukl. wspolrz.
Topic revision: r1 - 28 Sep 2004, PauliK
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback