Na tej strona może być po prostu ,,gości", którze nie mają nic wspólne z kosmologii ani innymi aspektami astronomii - to nie konieczne są prawdziwie ,,vandalami".

cases not yet dealt with - jeszcze nic nie zrobione

chinese spam

Main entry: SpamChinski - możesz edytować spam i ewentualnie dodać info (bez linków) na SpamChinski

old events - stare

  • FratFrat - nic nie zrobił, oprócz rejestrować się
  • CubCubano
    • looks like just a couple of files with financial information, and the user's email address bounced (see message at CubCubano).
    • probably finished now -- BoudRoukema - 11 May 2004
Topic revision: r5 - 22 Jun 2005, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback