<< ProGramy

pliki input

% cat in.stycz
stycz.dat
0.01
0
% cat stycz.dat
6.4 -4 34 23

wynik

% ./styczna < in.stycz


    Pierwiastek wielomianu: a[0]+a[1]*x+...a[n]*x^n
Nazwa pliku z danymi: Wymiar wielomianu: 3
Wspolczynniki:
    a[0]=6.400000
    a[1]=-4.000000
    a[2]=34.000000
    a[3]=23.000000
Dokladnosc:Poczatek:
Nie da sie osiagnac zadanej dokladnosci!

Miejsce zerowe w punkcie: 2.000000 o wartosci: 318.399994
Segmentation fault

-- BoudRoukema - 14 Jan 2005
Topic revision: r1 - 14 Jan 2005, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback