''Program wypisuje ilosc powtarzania sie litery w podanym wyrazie i wypisuje, na ktorym miejscu litera wystepuje po raz pierwszy''

#pragma hdrstop

#pragma argsused

#include<stdio.h>

á main()

{

char name[20],litera;

int numer,start;

puts("Podaj nazwe:");

gets(name);

puts("Podaj litere:");

litera=getchar();

fun(name,litera,&numer,&start);

printf("nZnak '%c' wystepuje w nazwie %s %d razyn",litera ,name,numer);

printf("Pierwsze wystapienie jest an pozycji %d",start);

getchar();

return 0;

}

fun(xxxx,alfa,licz,pierwszy)

char xxxx[],alfa;

int *licz,*pierwszy;

{

á á á á int index,flag;

á á á á *licz=0;

á á á á index=0;

á á á á flag=0;

á á á á *pierwszy=0;

á á á á while(xxxx[index]!='')

á á á á {

á á á á if(xxxx[index]==alfa)

á á á á {

á á á á á á á á *licz+=1;

á á á á á á á á if(flag==0)

á á á á á á á á {

á á á á á á á á á á á á *pierwszy=index+1;

á á á á á á á á á á á á flag=1;

á á á á á á á á }

á á á á }

á á á á á á á á index+=1;

á á á á }

á á á á getchar();

}
Topic revision: r4 - 09 Jun 2004, DorotaP
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback