Program w jezyku c na obliczanie poprawek na wspolrzedne rownikowe II ze wzgledu na:
- abberacje dobowa
- paralakse
- refrakcje atmosferyczna

Program sklada sie z 2 czesci: Poprawki.cc, czyli program glowny oraz convert.h, ktory sluzy do zamiany danych podawanych jako: stopnie, minuty, sekundy lub godzinny, minuty, sekundy na liczbe.


Poprawki.cc

// Program: Popraw
// Autor: Bogna Pazderska
// "Poprawki na abberacje, paralakse, refrakcje"

#include <iostream.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "convert.h"

char tmp[30];

main ()
{
 int n, q;
 const double a = 6378.140;  // w km
 const double f = 1 / (298.257);
 const double w = 0.000073;  //w rad/s 
 const double c = 299793;  //w km/s
 const double P = 3.141592654;
 float s;
 double d, r, g, t, R, D, x, y, z;
 char dek[20];
 char rek[20];
 q = 0;
 while (q == 0)
  {
   cout << endl << "\tWybierz operacje ktora chcesz wykonac:" << endl;
   cout << "1 - Poprawka wspolrzednych rownikowych ze wzgledu na abberacje dobowa"
  << endl;
   cout << "2 - Poprawka wspolrzednych rownikowych ze wzgledu na paralakse"
  << endl;
   cout <<
  "3 - Poprawka wspolrzednych rownikowych ze wzgledu na refrakcje" <<
  endl;
   cout << "4 - Zakonczenie programu" << endl;
   cin >> n;

   switch (n)
  {
  case 1:
  case 2:
  case 3:

   cout << "\tStare wspolrzedne: - deklinacja(_d_m...s):  " << flush;
   cin >> tmp;
   d = convert (tmp);
   //cout<<d<<endl;
   if ((d == 90) || (d == -90))
    {
     cout << "Przypadek niemozliwy do wyliczenia" << endl;
     exit (1);
    }
   else if ((d > 90) || (d < -90))
    {
     cout << "Deklinacja musi byc miedzy -90d, a 90d (degree)" <<
   endl;
     exit (2);
    }
   d = (d / 360) * 2 * P;

   cout << "\t          - rektascencja(_h_m...s): " << flush;
   cin >> tmp;
   r = convert (tmp);
   if ((r < 0) || (r > 360))
    {
     cout << "Rektascencja musi byc miedzy 0h, a 24h " <<
   endl;
     exit (4);
    }
   //cout<<r<<endl;
   r = (r / 360) * 2 * P;
   cout << "\tCzas gwiazdowy(_h_m...s): " << flush;
   cin >> tmp;
   t = convert (tmp);
   if ((t < 0) || (t > 360))
    {
     cout << "Czas gwiazdowy musi byc miedzy 0h, a 24h" <<
   endl;
     exit (3);
    }
   t = (t / 360) * 2 * P;
   t = t - r;
   cout << "\tSzerokosc geograficzna(_d_m...s): " << flush;
   cin >> tmp;
   s = convert (tmp);
   if (s > 90)
    {
     cout <<
   "Szerokosc geograficzna musi byc miedzy 0d, a 90d (degree)" <<
   endl;
     exit (4);
    }
   if (s == 90)
    {
     g = a * (1 - f);
     s = (s / 360) * 2 * P;
    }
   else
    {
     s = (s / 360) * 2 * P;
     g =
   (1 + pow (tan (s), 2)) / (1 +
         (pow (tan (s), 2) /
         pow ((1 - f), 2)));
     g = a * sqrt (g);
    }

   if (n == 1)
    {
     R = g * w * cos (s) * cos (t) / (cos (d) * c);
     D = g * w * cos (s) * sin (t) * sin (d) / c;
    }
   else if (n == 2)
    {
     double j;
     cout << "\nOdleglosc do obiektu(w km):" << flush;
     cin >> j;
     if (j <= 0)
   {
    cout << "\nOdleglosc musi byc dodatnia!" << endl;
    exit (5);
   }
     R = -(g * cos (s) * sin (t) / (cos (d) * j));
     D = g * (cos (s) * cos (t) * sin (d) - sin (s) * cos (d)) / j;
    }
   else
    {
     double K;
     cout << "\nStala \"K\" refrakcji(_d_m...s): " << flush;
     cin >> tmp;
     K = convert (tmp);
     K = (K / 360) * 2 * P;
     if ((s == P / 2) && (d == 0.0))
   {
    R = K * sin (t) / (pow (cos (d), 2) * (cos (t)));
    D = K * (tan (s) - tan (d) * cos (t)) / cos (t);
   }
     else if (s == P / 2)
   R = D = 0;
     else if (cos (t) + tan (s) * tan (d) == 0)
   exit (5);
     else
   {
    R =
     K * sin (t) / (pow (cos (d), 2) *
        (cos (t) + tan (s) * tan (d)));
    D =
     K * (tan (s) -
     tan (d) * cos (t)) / (cos (t) + tan (s) * tan (d));
   }
    }

   if (n == 1)
    cout << " \n\tABBERACJA DOBOWA" << endl;
   if (n == 2)
    cout << " \n\tPARALAKSA" << endl;
   if (n == 3)
    cout << " \n\tREFRAKCJA ATMOSFERYCZNA" << endl;

   //Deklinacja
   x = (60.0 * (180.0 * fabs (D) / P - (int) (180.0 * fabs (D) / P)));
   y = ((x - (int) x) * 60);
   if ((D < 0) && ((int) (180.0 * D / P) == 0))
    sprintf (dek, "-%1dd%02im%.6fs", (int) (180.0 * D / P), (int) x,
      y);
   else
    sprintf (dek, "%4dd%02im%.6fs", (int) (180.0 * D / P), (int) x,
      y);
   cout << " Poprawka na deklinacje: " << dek << flush;
   d = d + D;
   x = (60.0 * (180.0 * fabs (d) / P - (int) (180.0 * fabs (d) / P)));
   y = ((x - (int) x) * 60);
   if ((d < 0) && ((int) (180.0 * d / P) == 0))
    sprintf (dek, "-%1id%02im%.6fs", (int) (180.0 * d / P), (int) x,
      y);
   else
    sprintf (dek, "%4id%02im%.6fs", (int) (180.0 * d / P), (int) x,
      y);
   cout << " Nowa deklinacja: " << dek << endl;

   //Rektascencja
   x = (60.0 * (12.0 * fabs (R) / P - (int) (12.0 * fabs (R) / P)));
   y = ((x - (int) x) * 60);
   if ((R < 0) && ((int) (12.0 * R / P) == 0))
    sprintf (rek, "-%1ih%02im%.6fs ", (int) (12.0 * R / P), (int) x,
      y);
   else
    sprintf (rek, "%4ih%02im%.6fs ", (int) (12.0 * R / P), (int) x,
      y);
   cout << "Poprawka na rektascencje:" << rek << flush;
   r = r + R;
   x = (60.0 * (12.0 * fabs (r) / P - (int) (12.0 * fabs (r) / P)));
   y = ((x - (int) x) * 60);
   if ((r < 0) && ((int) (12.0 * r / P) == 0))
    sprintf (rek, "-%1ih%02im%.6fs", (int) (12.0 * r / P), (int) x,
      y);
   else
    sprintf (rek, "%4ih%02im%.6fs", (int) (12.0 * r / P), (int) x, y);
   cout << "  Nowa rektascencja: " << rek << endl;


   cout << "\nCzy chcesz kontynuowac(y/n): " << flush;
   cin >> tmp[1];
   tmp[1]=(char)tmp[1];
   if (tmp[1] == 'n')
    q = 1;
   break;

  default:
   cout << "\n\tDo nastepnego razu\n" << endl;
   exit (0);
   break;
  }
  }
 return 0;
}


convert.h

#include <string.h>
#include <ctype.h>

double convert (char *s)
{
 char c;
 char lili[20];
 int i = 0, k;
 int j = strlen (s);
 for (k=0;k<j;k++)
 {
  c=toupper(s[k]);
    s[k]=c;
 }

 char typ = 'N';
 double x;
 int sign = 1;
 while (i < j)
  {
   if ((s[i] == 'H') || (s[i] == ':'))

  {
   typ = 'H';
   break;
  }

   else if (s[i] == 'D')

  {
   typ = 'D';
   break;
  }
   i++;
  }
 i = 0;
 while (i < j)

  {
   if (isdigit (s[i]))
  break;

   else if (s[i] == '-')

  {
   sign = -1;
   i++;
   break;
  }

   else
  i++;
  }
 switch (typ)

  {
  case 'N':
   x = atof (s);
   break;
  case 'H':
  case 'D':
   k = 0;
   while (((s[i] == '.') || isdigit (s[i])) && (i < j))
  lili[k++] = s[i++];
   lili[k] = 0;
   x = atof (lili);
   k = 0;
   i++;
   while (((s[i] == '.') || isdigit (s[i])) && (i < j))
  lili[k++] = s[i++];
   lili[k] = 0;
   x += atof (lili) / 60.0;
   k = 0;
   i++;
   while (((s[i] == '.') || isdigit (s[i])) && (i < j))
  lili[k++] = s[i++];
   lili[k] = 0;
   x += atof (lili) / 3600.0;
   x *= sign;
   break;
  }
 if (typ == 'H')
  x *= 15.0;
 return x;
}


-- BognA - 28 Apr 2004
Topic revision: r1 - 28 Apr 2004, BognA
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback