program wspolrzedne;
uses crt;
type  zbior= set of char;
    tab= array [1..8] of real;
    data= array [1..3] of integer;
    str= string [230];
var A , h , fi ,l : real;
  alfa, lambda,delta, t, czas , LST ,GST : tab;
  d: data;
  c, z,q :char;
  zb: zbior;
  k:str;
 label 1;
{ArcSin(x) = ArcTan (x/sqrt (1-sqr (x)))
ArcCos(x) = ArcTan (sqrt (1-sqr(x)) /x) }


{procedure deg_na_rad(var x , r :real);
begin
r:=x*(Pi/180);
end;

procedure rad_na_deg(var r , x :real);
begin
x:=r*(180/Pi);
end;  }
procedure poludnie(var czas:tab;var k:str);
begin
if czas[1]<12 then
k:='przed południem'
else
k:='po południu';
end;


procedure deg_na_hms(var hmshd :tab );
begin
hmshd[1]:=int(hmshd[5]/15);
hmshd[2]:=int((60*frac(hmshd[5]/15)));
hmshd[3]:=60*frac((60*frac(hmshd[5]/15)));
end;

procedure hms_na_deg(var hmshd:tab);
begin
hmshd[5]:=15*hmshd[1];
hmshd[5]:=hmshd[5]+(hmshd[2]/4);
hmshd[5]:=hmshd[5]+(hmshd[3]/60)/4;
end;

procedure hms_na_h(var hmshd :tab);
begin
hmshd[4]:=hmshd[1];
hmshd[4]:=hmshd[4]+(hmshd[2]/60);
hmshd[4]:=hmshd[4]+(hmshd[3]/3600);
end;

procedure h_na_hms(var hmshd :tab);
begin
hmshd[1]:=int(hmshd[4]);
hmshd[2]:=int((frac(hmshd[4]))*60);
hmshd[3]:=(frac((frac(hmshd[4]))*60))*60;
end;

procedure oms_na_deg(var hmshd :tab);
begin
hmshd[5]:=hmshd[6]+(hmshd[7]/60)+(hmshd[8]/3600);
end;

procedure deg_na_oms(var hmshd :tab);
begin
hmshd[6]:=int(hmshd[5]);
hmshd[7]:=int((frac(hmshd[5]))*60);
hmshd[8]:=(frac((frac(hmshd[5]))*60))*60;
end;

procedure GST_0UT(var d:data; var czas ,GST: tab; var l:real ); {ddmmrr,h,.}
 type mies= array [1..12] of integer;
 var
 m :mies;
 p,q,r :real;
 i: integer;

 begin
  m[1]:=31; m[3]:=31; m[5]:=31; m[7]:=31; m[8]:=31; m[10]:=31; m[12]:=31;
  m[4]:=30; m[6]:=30; m[9]:=30; m[11]:=30;
  m[2]:=28;

  l:=0;

  p:=(d[3]-2000);
  q:=(int(p/4))+1;
  r:=frac(d[3]/4);
  if r<>0 then
  l:=(365*(p-q))+(366*q);
  if d[3]<>2000 then
  begin
    if r=0 then
    l:=(365*(p-q+1))+(366*(q-1));
  end;
  if r=0 then m[2]:=29;
  if d[2]<>1 then
  begin
  for i:=1 to (d[2]-1) do
    l:=l + m[i];
  end ;
  l:=l+d[1]-0.5;   {liczone od 12 gogziny UT 1 stycznia 2000 }
  if czas[1]<12 then
  l:=l-0.5 else
  l:=l+0.5;
  p:=l/36525;
  GST[4]:=6.69737455833333 + (2400.051336907222*p)+(0.00002586222*p*p)-(0.000000001722222*p*p*p);
  GST[4]:=GST[4] - ((int(GST[4]/24))*24);
end;

procedure alfa_na_t(var alfa,lambda,czas,GST,LST,t:tab; var q:char ); {h/d,h,h,h,h/d  }
begin
if q='1' then
 begin
  t[5]:=LST[5]-alfa[5];
  if t[5]<0 then t[5]:=t[5]+360;
 end;
if q='2' then
  begin
  LST[4]:=GST[4] + (1.002737*czas[4]) + lambda[4];
  if LST[4]<0 then LST[4]:=LST[4] - (((int(LST[4]/24))+1)*24);
  LST[4]:=LST[4] - ((int(LST[4]/24))*24);
  t[4]:=LST[4]-alfa[4];
  if t[4]<0 then t[4]:=t[4]+24;      {w godzinach}
  end;

end;

procedure t_na_alfa(var alfa,lambda,czas,GST,LST,t:tab; var q:char ); {h/d,h,h,h,h/d  }
begin
if q='1' then
 begin
  alfa[5]:=LST[5]-t[5];
  if alfa[5]<0 then t[5]:=alfa[5]+360;
  deg_na_hms(alfa);
 end;
if q='2' then
  begin
  LST[4]:=GST[4] + (1.002737*czas[4]) + lambda[4];
  if LST[4]<0 then LST[4]:=LST[4] - (((int(LST[4]/24))+1)*24);
  LST[4]:=LST[4] - ((int(LST[4]/24))*24);
  alfa[4]:=LST[4]-t[4];
  if alfa[4]<0 then alfa[4]:=alfa[4]+24;
  h_na_hms(alfa);
  end;

end;

procedure top_na_rownI(var A, h, fi:real ;var t,delta:tab ); {w stopniach}
var p, q ,x :real;
begin
A:=180-A;  {azymut A liczomy z północy na zachód !!!!!!!!!!!!!!!!}


A:=A*(Pi/180);
h:=h*(Pi/180);
fi:=fi*(Pi/180);

p:=(cos(h))*(sin(A));
q:=((cos(fi))*(sin(h)))+((sin(fi))*(cos(h))*(cos(A)));
t[5]:=ArcTan(p/q);
{sin(delta)=}x:=((sin(h))*(sin(fi)))-((cos(fi))*(cos(h))*(cos(A)));
delta[5]:=ArcTan (x/sqrt (1-sqr(x)));

t[5]:=t[5]*(180/Pi);
delta[5]:=delta[5]*(180/Pi);

if (p>0) and (q<0) then {II ćwiartka}
 t[5]:=180-abs(t[5]);
if (p<0) and (q<0) then {III ćwiartka}
 t[5]:=180+abs(t[5]);
if (p<0) and (q>0) then {IV ćwiartka}
 t[5]:=360-abs(t[5]);
end;

procedure rownI_na_top(var t,delta:tab;var fi, A, h :real); {in/out w stopniach}
var p, q ,x :real;
begint[5]:=t[5]*(Pi/180);
delta[5]:=delta[5]*(Pi/180);
fi:=fi*(Pi/180);

p:=(cos(delta[5]))*(sin(t[5]));
q:=((sin(fi))*(cos(delta[5]))*(cos(t[5])))-((cos(fi))*(sin(delta[5])));
A:=ArcTan(p/q);
{sin(delta)=}x:=((sin(delta[5]))*(sin(fi)))+((cos(fi))*(cos(delta[5]))*(cos(t[5])));
h:=ArcTan (x/sqrt (1-sqr(x)));

A:=A*(180/Pi);
h:=h*(180/Pi);

if (p>0) and (q<0) then {II ćwiartka}
 A:=180-abs(A);
if (p<0) and (q<0) then {III ćwiartka}
 A:=180+abs(A);
if (p<0) and (q>0) then {IV ćwiartka}
 A:=360-abs(A);
        if A<180 then
        A:=180-A; {azymut A liczomy z północy na zachód !!!!!!!!!!!!!!!!}
        if A>180 then
        A:=540-A;
end;
begin
zb:= [ '1' , '2' , '3' ,'4' , 'q' ];
repeat
 begin
 repeat
    textcolor(green);
    writeln('===============================================================================');

    writeln(' Program dokonuje transformacji współrzędnych zadanego obiektu między');
    writeln(' następującymi układami współrzędnych');
    writeln;
    writeln('                           wybierz:');
    writeln('          horyzontalne na równikowe I    (1)');
    writeln('          równikowe I na horyzontalne    (2)');
    writeln('          równikowe II na horyzontalne    (3)');
    writeln('          horyzontalne na równikowe II    (4)');
    writeln;
    writeln('          wyjście              (q)');
    writeln;
    writeln('                        (Uwaga - azymut A liczony jest');
    writeln('                        od północy na zachód)');
    writeln;
    writeln('===============================================================================');
    writeln;
    readln(c);
    if not (c in  zb) then
      writeln('podej poprawną wartość');
    normvideo;
 until (c in zb) ;

 writeln;
   if c='q' then
    goto 1 ;

   if c='1' then
   begin
   write('Podaj azymut obiektu  A=');
   readln(A);
   write('podaj wysokość obiektu h=');
   readln(h);
   write('podaj szerokość geograficzną fi=');
   readln(fi);

      top_na_rownI(A,h,fi,t,delta);
      deg_na_hms(t);
      deg_na_oms(delta);
   writeln;
   writeln('--------------------------------------------------------------');
   writeln('    kąt godzinny obiektu  t= ',t[1]:2:0,'h ',t[2]:2:0,'m ',t[3]:4:2,'s');
   writeln('    deklinacja obiektu delta= ',delta[6]:2:0,'o ',delta[7]:2:0,'m ',delta[8]:4:2,'s');
   writeln('--------------------------------------------------------------');
   end;
   if c='2' then
   begin
   writeln('poaj kąt godzinny obiektu ( h m s)');
   writeln;
   write('               h '); read(t[1]);
   write('               m '); read(t[2]);
   write('               s '); read(t[3]);
   writeln;
   write('podaj deklinację obiaktu   delta =');
    writeln;
   write('               o '); read(delta[6]);
   write('               om '); read(delta[7]);
   write('               os '); read(delta[8]);
   writeln;
   oms_na_deg(delta);
   write('podaj szerokość geograficzną fi=');
   readln(fi);

      hms_na_deg(t);
      rownI_na_top(t,delta,fi,A,h);

   writeln('--------------------------------------------------------------');
   writeln('     azymut obiektu  A =',A:5:3);
   writeln('    wysokość obiektu  h =',h:5:3);
   writeln('--------------------------------------------------------------');
   end;
   if c='3' then
    begin

    writeln('podaj rektascencję obiektu alfa=');
    writeln;
    write('               h '); read(alfa[1]);
    write('               m '); read(alfa[2]);
    write('               s '); read(alfa[3]);
    writeln;

    writeln('podaj deklinację obiaktu   delta =');
    writeln;
    write('               o '); read(delta[6]);
    write('               om '); read(delta[7]);
    write('               os '); read(delta[8]);
    writeln;
    oms_na_deg(delta);

    write('podaj szerokość geograficzną fi=');
    readln(fi);

    writeln('podaj czas gwiazdowy (1) lub datę obserwacji i długość geograficzną (2)');
    readln(q);
      repeat
        if not ((q='1') or (q='2')) then
        begin
         write('podaj prawidłową wartość ');
         readln(q);
        end;
      until ((q='1') or (q='2'));

       if q='1' then
        begin
        writeln('Podaj lokalny czas gwiazdowy LST=');
        writeln;
        write('               h '); read(LST[1]);
        write('               m '); read(LST[2]);
        write('               s '); read(LST[3]);
        writeln;
        hms_na_deg(alfa);
        hms_na_deg(LST);
        end;
       if q='2' then
       begin
       writeln('podaj dzień ,miesiąc , rok');
       writeln;
        write('               dzień '); read(d[1]);
        write('              miesiąc '); read(d[2]);
        write('                rok '); read(d[3]);
        writeln;
       writeln('podaj godzinę obserwacji [UT] ');
       writeln;
        write('               h '); read(czas[1]);
        write('               m '); read(czas[2]);
        write('               s '); read(czas[3]);
        writeln;
       write('Podaj długość gegraficzną lambda=');
       readln(lambda[5]);
       GST_0UT(d,czas,GST,l);
       hms_na_h(alfa);
       hms_na_h(czas);
       deg_na_hms(lambda);
       hms_na_h(lambda)

       end;
      alfa_na_t(alfa,lambda,czas,GST,LST,t,q);
      if q='2' then
       begin
       h_na_hms(t);
       hms_na_deg(t);
       h_na_hms(LST);
       h_na_hms(GST);
       poludnie(czas,k);
       writeln('  Liczba dni od J2000 do dnia ',d[1]:2,' ',d[2]:2,' ',d[3]:2,' ',k,' wynosi ',l:10:0);
       writeln(' Czas gwiazdowy Greenwitch o 0 UT, GST= ',GST[1]:2:0,'h ',GST[2]:2:0,'m ',GST[3]:4:2,'s');
       writeln(' Lokalny czas gwiazdowy LST= ',LST[1]:2:0,'h ',LST[2]:2:0,'m ',LST[3]:4:2,'s');
       writeln(' kąt godzinny obiektu   t= ',t[1]:2:0,'h ',t[2]:2:0,'m ',t[3]:4:2,'s');
       end;
       rownI_na_top(t,delta,fi,A,h);
       writeln('--------------------------------------------------------------');
       writeln('     azymut obiektu  A =',A:5:3);
       writeln('    wysokość obiektu  h =',h:5:3);
       writeln('--------------------------------------------------------------');
   end;
   if c='4' then
    begin
    write('Podaj azymut obiektu     A=');
    readln(A);
    write('podaj wysokość obiektu    h=');
    readln(h);
    write('podaj szerokość geograficzną fi=');
    readln(fi);

            top_na_rownI(A,h,fi,t,delta);

    writeln('podaj czas gwiazdowy (1) lub datę obserwacji i długość geograficzną (2)');
    readln(q);
       repeat
        if not ((q='1') or (q='2')) then
        begin
         write('podaj prawidłową wartość ');
         readln(q);
        end;
       until ((q='1') or (q='2'));

       if q='1' then
        begin
        writeln('Podaj lokalny czas gwiazdowy LST=');
        writeln;
        write('               h '); read(LST[1]);
        write('               m '); read(LST[2]);
        write('               s '); read(LST[3]);
        writeln;
        hms_na_deg(LST);
        end;
        if q='2' then
        begin
        writeln('podaj dzień ,miesiąc , rok');
        writeln;
        write('               dzień '); read(d[1]);
        write('              miesiąc '); read(d[2]);
        write('                rok '); read(d[3]);
        writeln;
        writeln('podaj godzinę obserwacji [UT] ');
        writeln;
        write('               h '); read(czas[1]);
        write('               m '); read(czas[2]);
        write('               s '); read(czas[3]);
        writeln;
        write('Podaj długość gegraficzną lambda=');
        readln(lambda[5]);
        GST_0UT(d,czas,GST,l);
        hms_na_h(czas);
        deg_na_hms(lambda);
        hms_na_h(lambda);
        deg_na_hms(t);
        hms_na_h(t);
        h_na_hms(GST);
        poludnie(czas,k);
        writeln('  Liczba dni od J2000 do ',d[1]:2,' ',d[2]:2,' ',d[3]:2,' ',k,' wynosi ',l:10:0);
        writeln(' Czas gwiazdowy Greenwitch o 0 UT, GST= ',GST[1]:2:0,'h ',GST[2]:2:0,'m ',GST[3]:4:2,'s');

       end;
            t_na_alfa(alfa,lambda,czas,GST,LST,t,q);        if q='1' then deg_na_hms(t);
        if q='2' then
         begin
         h_na_hms(LST);
         writeln(' Lokalny czas gwiazdowy LST= ',LST[1]:2:0,'h ',LST[2]:2:0,'m ',LST[3]:4:2,'s');
         end;
       deg_na_oms(delta);
       writeln(' kąt godzinny obiektu   t= ',t[1]:2:0,'h ',t[2]:2:0,'m ',t[3]:4:2,'s');
       writeln;
       writeln('--------------------------------------------------------------');
       writeln('    rektascencja obiektu alfa= ',alfa[1]:2:0,'h ',alfa[2]:2:0,'m ',alfa[3]:4:2,'s');
       writeln('    deklinacja obiektu  delta= ',delta[6]:2:0,'o ',delta[7]:2:0,'m ',delta[8]:4:2,'s');
       writeln('--------------------------------------------------------------');
   end;
  end;

   1: writeln('      dalej   - dowolny klawisz ');
     writeln('      wyjście  - q');
     readln(z);

until (z='q');

end.
Topic revision: r1 - 26 May 2004, PawelWolak
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback