-- PauliK - 13 Mar 2005

Program otwiera plik z danymi: plik_z_danymi.dat i liczy wiersze, następnie go zamyka. Potem ponownie otwiera plik i wczytuje dane wierszami, zapisuje je w innym pliku: plik_wynik.dat wraz z sum± liczb z 2 kolumn (w trzeciej kolumnie).

  • plik2: Plik Ľródłowy
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
plik2EXT plik2 manage 0.5 K 13 Mar 2005 - 21:51 PauliK Plik Ľródłowy
plik_z_danymi.datdat plik_z_danymi.dat manage 0.1 K 13 Mar 2005 - 21:45 PauliK Plik z przykładowymi danymi
Topic revision: r1 - 13 Mar 2005, PauliK
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback