Program sluzy do rysowania krzywej modelowej predkosci radialnej gwiazdy, wywolanej istnieniem planet wokol tej gwiazdy. Wszystkie parametry trzeba wpisac w kodzie ( program o nic nas nie pyta po uruchomieniu ). Nalezy ustawic liczbe planet N ( w przykladzie ponizej sa dwie planety ), poczatkowy czas t, liczbe krokow czasowych LK, dlugosc kroku h. Nalezy takze podac parametry orbitalne V0,K,P,e,w,tau(w kodzie podalem przykladowe parametry i wyjanilem co oznaczaja). Nalezy takze podac nazwe piku wyjsciowego, do ktorego zostana zapisane punkty krzywej predkosci radialnej. W programie mozna zmieniac czas poczatkowy krzywej, liczbe i dlugosc kroku czasowego./ *modelowa_krzywa.c* /

#include<stdio.h>
#include<math.h>

#define DZIEN  86400     / *liczba sekund w 1 dniu* /
#define N    2       / *liczba planet* / 
#define B    0.0001     / *dokladnosc rozwiazania r-nia Keplera* /
#define LK    25000     / *liczba krokow* /
#define PI    3.1415926536  / *liczba pi* /

float NR(float P, float tau, float t, float e, float b, float pi);

main()
{
 int i,k;
 float h,t,Vr,niu,E;
 float V0,K[N],P[N],e[N],w[N],tau[N];
 FILE *wynik;
 char *nazwa;


 t=400*DZIEN;    /* poczatkowy czas */
 h=0.1*DZIEN;    /* dlugosc kroku */ 

 /*parametry orbitalne - tu dokonujemy zmian */

 V0=-5.5;       /* predkosc srodka masy */
 K[0]=15;       /* ampituda predkosci radialnej wywolana 1. planeta */
 P[0]=1080*DZIEN;   /* okres 1. planety */
 e[0]=0.19;      /* ekscentycznosc orbity 1. planety */ 
 w[0]=81*PI/180;    /* dlugosc perycentrum orbity 1. planety */
 tau[0]=539*DZIEN;   /* czas przejscia przez pericentrum 1. plnety */
 K[1]=6;        /* podobnie dla kolejnych planet */  
 P[1]=10.5262*DZIEN;  /* -- */
 e[1]=0.016;      /* -- */
 w[1]=53*PI/180;    /* -- */ 
 tau[1]=101.4*DZIEN;  /* -- */

 nazwa="HD114729_modelowa.dat";  /* nazwa pliku wyjsciowego */
 wynik=fopen(nazwa,"w");

for (k=1; k<=LK; ++k)
{
 Vr=V0;
 for (i=0; i<=N-1; ++i)
 {
 E=NR(P[i],tau[i],t,e[i],B,PI);
 niu=2*atan(sqrt((1+e[i])/(1-e[i]))*tan(E/2));
 
 Vr=Vr+K[i]*(cos(w[i]+niu)+e[i]*cos(w[i]));
 
 }
 fprintf(wynik,"%10.4f%10.2f%10.2f\n",t/DZIEN,Vr,1);
 t=t+h;
}

fclose(wynik);

return 0;
}

/*funkcja obliczajaca E w czasie t metoda Newtona-Raphsona IV rzedu z dokladnoscia b*/

float NR(float P, float tau, float t, float e, float b, float pi)
{
 float MM,EE,f0,f1,f2,f3,d1,d2,d3;
 
 MM=2*pi*(t-tau)/P;
 EE=MM;
 
 f0=EE-e*sin(EE)-MM;
 f1=1-e*cos(EE);
 f2=e*sin(EE);
 f3=e*cos(EE);
 d1=-f0/f1;
 d2=-f0/(f1+d1*f2/2);
 d3=-f0/(f1+d2*f2/2+d2*d2*f3/6);
 
 while ((d3>b) || (d3<-b))
 {
 EE=EE+d3;
 f0=EE-e*sin(EE)-MM;
 f1=1-e*cos(EE);
 f2=e*sin(EE);
 f3=e*cos(EE);
 d1=-f0/f1;
 d2=-f0/(f1+d1*f2/2);
 d3=-f0/(f1+d2*f2/2+d2*d2*f3/6);
 }
 
 return EE;
}


-- CezaryMigaszewski - 26 Feb 2005

wykresy

Commands to make figures - tac is cat backwards, rób info tac lub info tail lub info awk dla więcej info. Też graph jest części plotutils ComputerLanguages#plotutils_GPL_plotting_library, możesz używać albo na linii komenda, albo w programie jak biblioteki. Też możesz zrobić graph -T ps dla plik postscript, lub graph -T X dla okno na ekranu, itd...
 • tac HD114729_modelowa.dat |tail -500 | awk '{print $1 " " $2}' | graph -T png > HD114729_500.png
  • HD114729_500.png:
   HD114729_500.png
 • tac HD114729_modelowa.dat |tail -5000 | awk '{print $1 " " $2}' | graph -T png > HD114729_5000.png
  • HD114729_5000.png:
   HD114729_5000.png
 • cat HD114729_modelowa.dat | awk '{print $1 " " $2}' | graph -T png > HD114729_all.png
  • HD114729_all.png:
   HD114729_all.png

syntaks

Z zwykly kompilator (gcc-2.95.4), syntaks / * komentarz tu * / z spacjami nie jest akceptowany i daje dziwny błędy w kompilacji. Standardowy syntaks /* komentarz tu */ kompiluje fajnie. Chyba masz kompilator, który akceptuje pierwsza wersję.
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
HD114729_500.pngpng HD114729_500.png manage 2.1 K 15 Mar 2005 - 16:51 BoudRoukema HD114729_500.png
HD114729_5000.pngpng HD114729_5000.png manage 2.2 K 15 Mar 2005 - 16:51 BoudRoukema HD114729_5000.png
HD114729_all.pngpng HD114729_all.png manage 2.4 K 15 Mar 2005 - 16:51 BoudRoukema HD114729_all.png
Topic revision: r5 - 16 Mar 2005, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback