MichalS

Jako opcję zdobycia dodatkowego, jednego "wolnego punktu" wybrałem edytowanie strone wiki Wikipedia nt. UNIXa i stworzenie stron na Wikibooks. (uwaga: wiki to nie koniecznie Wikipedia)

Najczęściej jako tłumaczenia ze stron anglojęzycznych. Uwaga tez na Różnice między Wikipedią i Wikibooks

http://pl.wikipedia.org/wiki/System_III
http://pl.wikibooks.org/wiki/Linux/System_plik%C3%B3w/Wirtualny_system_plik%C3%B3w
http://pl.wikibooks.org/wiki/Linux/Sie%C4%87/UUCP

UserForm edit

FirstName Michal
LastName Slowinski
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r4 - 26 Apr 2012, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback