You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>GrzegorzNowak>HistoriaKosmologii (revision 1)EditAttach
  • 8 II 1917 - datę tę można uznać za narodziny kosmologii jako pełnoprawnej nauki. Tego dnia na posiedzeniu Akademii Nauk w Berlinie Albert Einstein wygłosił tekst swojego artykułu Kosmolgiczne rozważania na ogólną teorią względności, który ukazał się wcześniej w Sprawozdaniach Pruskiej Akademii Nauk. Praca ta była pierwszą próbą odpowiedzi na pytanie o geometrię Wszechświata. Ponieważ Einstein chciał otrzymać statyczny model kosmologiczny, a równania pola grawitacyjnego takiego rozwiązania nie dawały, więc wprowadził do nich tzw. stałą kosmologiczną gwarantującą statyczność rozwiązań.
Edit | Attach | Print version | History: r10 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 03 Jan 2004, GrzegorzNowak
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback