You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>BartekWajnert (revision 6)EditAttach

Moje tłumaczenia z http://en.wikipedia.org/: Książki:
  • Przeczytać książkę "Wprowadzenie do kosmologii współczesnej" A.Liddle (zrobione)
  • Przeczytać książkę "Kosmologia kwantowa" M. Hellera (zrobione)
Programy astronomiczne:

Related topics
  • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
  • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
  • WikiUsers has a list of other TWiki users.
Edit | Attach | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r6 - 02 Jun 2004, BartekWajnert
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback