You are here: Foswiki>Cosmo Web>StudLicencjat (revision 8)EditAttach


zaczynali 2005/2006

Łukasz Bukowiecki

  • Ciemna materia, jej postać i próby jej detekcja

Magdalena Kło¶ińska

  • Teoria, obserwacjei zostosowanie soczewkowania grawitacyjnego

skończył

ZbyszekBulinski

Teoria Strun (skonczył grudnia 2004r.)

inny formalny ,,opiekun" niż licencjatu

AnnaRaiter

Projekt na inflacja dla konferencji w Portugalie sierpień 2005r.

Waldek Szymanski

Projekt na parowanie czarnych dziur dla konferencji w Portugalie sierpień 2005r.
Edit | Attach | Print version | History: r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r8 - 13 Mar 2006, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback