<< WebHome


Kształt Wszechświata (The Shape of the Universe): Opis dla celów formalnych takich jak ECTS

rodzaj zajęć

wykład monograficzny

program zajęć

  • przestrzeń jako 3-rozmaitości: krzywizna + topologia (space as a 3-manifold: curvature + topology)
  • krzywizna i metryka, rola równań Einsteina-Hilberta w kosmologii wielkiego wybuchu ciepłego (curvature and the metric, the role of the Einstein-Hilbert equations in hot big bang cosmology)
  • współrzędne współporuszające się, czynnik skali, lokalny parametry kosmologiczny, równanie Friedmana, równanie cieczy, równanie przyszpieszenia (comoving coordinates, scale factor, local cosmological parameters, Friedman equation, fluid equation, acceleration equation)
  • wielospójne 3-rozmaitości, domen fundamentalny, przestrzeń widoczna (multiply connected 3-manifold, fundamental domain, apparent space)
  • podejścia empiryczne 3-wymiarowych (3-dimensional empirical approaches)
  • podejścia empiryczne 2-wymiarowych: zasada okręg zidentyfikowane (2-dimensional empirical approaches: identified circles principle)
  • projekt badawczy aktualny (ongoing research project)

zalecana literatura

Edit | Attach | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 12 Apr 2007, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback