You are here: Foswiki>Cosmo Web>TCfA>CAUMKiKomorki (revision 1)EditAttach


zanieczyszczenie radiowe od komorki

AGNow

  • czestotliwosci 5, 6.8 GHz, zwykly sa rozne od czestotliwosci komorki - slabo efekt

pulsarow - czesto na weekend

  • czestotliwosci 1.4, 1.6 GHz, szczegolowie harmoniki moga tworzyc halas - lepiej zamykac twoje komorki

RT4 na zenith, nie ma obserwacji

  • kiedy RT4 nie funkcjonuje, ewidentnie, twoje komorki nie robi zadnego problem
Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 08 Jan 2005, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback