You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>MarcinLewandowski (revision 30)EditAttach

Moje propozycje na zaliczenie przedmiotu Metody Matematyczne Astronomi to:

1. Tłumaczenie tekstów z http://en.wikipedia.org

2. Przeczytać książkę "Wprowadzenie do kosmologii współczesnej" AndrewLiddle (zrobione)

3. Przeczytać książkę "Kosmologia kwantowa" Michał Heller (w trakcie)


Edit | Attach | Print version | History: r33 | r31 < r30 < r29 < r28 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r30 - 27 May 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback