Proszę dodaj Twoje opinii tutaj o temat praw autorskie.

  • Był nierozumienie o temat u CezaryMigaszewski. Mamy praw zrobić błędy, ale po błędy potrzeba być dyskusja i poprawienie.

Sytuacja praw autorskie na wikipedii

Proszę czytaj:

inne ,,wolne" licencji niż GFDL

prawa autorska tradycyjne

Pamiętamy że tradycyjne praw autorskie są bardzo restrykcyjne. Czy lubimy lub nie, większość publikacji komercjalne jeszcze są z tym typu.

rolę w pracownii/wyklady

Jak potrzeba być rola praw autorskie w pracownii/wykłady interaktywne? Co myślesz?
Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 22 Mar 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback