You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>BognA (revision 11)EditAttach
 • Name: Bogna Pazderska
 • Email: pazderska at christo.astri.uni.torun.pl
 • Institute: UMK
 • Comment: studentka astronomii

Zadania, ktore mam zamiar wykonac w ramach Matematycznych Metod Astronomii:

a) Tlumaczenia stron z wikipedii (tematyka zwiazana z widmem, jego powstawaniem i analiza)
Linie spektralne
Linie Fraunhofera
Linie emisyjne

W ramach nauki programowania:
b) Program w jezyku C++ (kompilator g++) sluzacy do zamiany wspolrzednych pomiedzy 2 dowolnymi ukladami wspolrzednych z:
- horyzontalny(z azymutem od S w kierunku W)
- horyzontalny(z azymutem od N w kierunku W)
- rownikowy I
- rownikowy II
- ekliptyczny
- galaktyczny
PrograM1

c) Program w jezyku c na obliczanie poprawek na wspolrzedne rownikowe II ze wzgledu na:
- abberacje dobowa
- paralakse
- refrakcje atmosferyczna
PrograM2

To tyle,a jak mi wyjdzie to zobaczymy.

Fajnie, dla mnie 2,5 punkty. -- BoudRoukema - 26 May 2004

Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Related topics
 • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
 • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
 • WikiUsers has a list of other TWiki users.
Edit | Attach | Print version | History: r14 | r12 < r11 < r10 < r9 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r11 - 26 May 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback