zaczynali 2005/2006

Łukasz Bukowiecki

  • Ciemna materia, jej postać i próby jej detekcja

Magdalena Kło¶ińska

  • Teoria, obserwacjei zostosowanie soczewkowania grawitacyjnego

skończył

ZbyszekBulinski

Teoria Strun (skonczył grudnia 2004r.)

inny formalny ,,opiekun" niż licencjatu

AnnaRaiter

Projekt na inflacja dla konferencji w Portugalie sierpień 2005r.

Waldek Szymanski

Projekt na parowanie czarnych dziur dla konferencji w Portugalie sierpień 2005r.

This topic: Cosmo > WebPreferences > WebHome > StudLicencjat
Topic revision: revision 8
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback