<< WebHome


Czy obserwujemy przy¶pieszenie się ekspansja Wszech¶wiata?

Propozycja: "Czy można dostać nobla za odkrycie (nie-)istnienia Ziemi?"

-- BoudRoukema - 18 Nov 2011

This topic: Cosmo > FestiwalNauki2012Tytul
Topic revision: revision 6
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback