You are here: Foswiki>Cosmo Web>CosmoTeaching (revision 17)EditAttach
<< WebHome


key links

2020 SARS-CoV-2/COVID-19

  • official UMK coronavirus disease 19 (COVID-19) related travel advice/rules: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26613
    • 2020-03-03 the Rector orders cancellation of travel to: ,,Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Włoch (szczególnie do regionów Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) oraz Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu" - "Expect the number of non-recommended destinations to increase."
      • ,,Poniesione przez pracowników Uniwersytetu koszty odwołanych w wyniku decyzji Rektora wyjazdów służbowych, które nie mog± być odzyskane (np. koszty biletów lotniczych), będ± refundowane ze ¶rodków Uniwersytetu na wniosek pracownika." - "Costs of UMK employees that cannot be refunded [by travel agencies etc?] will be refunded upon application by the employee."
  • Ministry of Health guide in English: https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus

Cosmo Teaching by year

Popularisation

Edit | Attach | Print version | History: r26 | r18 < r17 < r16 < r15 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r17 - 04 Mar 2020, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback